Розділ Консалтинг містить інформацію про організацію роботи з клієнтом. У розділі будуть розглянуті приклади методик, перевірених на практиці нашими фахівцями і консультантами. Так само будуть розглянуті питання мотивації, стратегічного планування, стратегічного лідерства, питання, що стосуються організаційної ефективності. Крім практичних прикладів, напрацьованих компанією "ERP-Project", фахівці проекту досліджують потреби Ваших клієнтів, ефективність Вашої команди, допоможуть створити та впровадити систему мотивацій, яка посприяє збільшенню прибутку компанії. Досліджують здатність аналізувати проблеми своїх клієнтів і визначать підхід до розв'язання проблем, як залучити людей до самоврядування. Допоможуть знайти найбільш гострі проблеми організації.

Мотивація центрів фінансового обліку на основі KPI

 Для оцінки ефективності роботи центрів фінансового обліку (ЦФО), які складаються з зусиль і досягнень кожного працівника, поставлені перед ними цілей і спрямованих на результат зусиль для поліпшення показників роботи компанії. Для управління продуктивністю, тобто сферою діяльності менеджменту компанії, яка за певної міри оцінки дає відповіді на питання про повноту умінь і здібностей працівників і підрозділів наскільки вони ефективно використовують власні вміння і досягають вони поставлених цілей.
 До кожної системи оцінки продуктивності роботи необхідний індивідуальний підхід , особливо це стосується великих компаній з розподіленою структурою. Приміром, у компанії є старанний працівник, але якщо його зусилля не спрямовані на досягнення стратегічних цілей компанії, то наврядчи компанії буде від цього толк. Ось саме на цьому етапі виникає потреба в застосуванні ключових показниках діяльності (Key Performance indicators - KPI), які застосовуються на кожному рівні кожного окремо взятого працівника, ЦЕНТРУ та компанії в цілому. Ключові показники діяльності - це кількісно виражені фінансові та нефінансові параметри, які показують, наскільки ефективно компанія досягає поставлених цілей і дотримується обраної стратегії. Одним прикладом KPI може бути дебіторська заборгованість, тобто час погашення ДЗ покупцями повинна скласти не більше двох тижнів.
 В системі KPI ЦФО виділяються на основі параметрів, які несуть другорядний характер, - рівень інновацій, плинність кадрів, рівень інтегрованості підрозділів. Які побічно допомагають відстежити недоліки в роботі і підвищити ефективність роботи кожної ланки в ланцюзі співробітників компанії а в свою чергу покращити прибутковість компанії в цілому.
 На основі визначених бізнес-цілей створюються KPI - напрямки корпоративної стратегії діяльності орієнтовані на результат. З метою стимулювання ефективності роботи ЦФО цілі трансформуються в KPI, визначаються цільовим призначенням, періодом часу і одиницею виміру. Так само, дуже часто, KPI використовують для вимірювання показників, які важко виміряти ефективність управління, рівень сервісу, своєчасне виконання зобов'язань, задоволеність клієнтів. Але в свою чергу KPI повинні мати чітку кількісну оцінку, наприклад, термін обробки одного замовлення не повинен перевищувати 5 днів, кількість прострочених платежів не має перевищувати 20% від кількості всіх платежів.
Прикладом ключових показників може бути:

Обсяг виручки від реалізації продукції
Середній рівень чистого прибутку у відсотках від реалізації продукції
Середня вартість капіталу компанії
Співвідношення власного і позикового капіталу
Продуктивність окремого співробітника, який дорівнює відношенню виручки від реалізації продукції до середнього числа службовців

Нефінансові показники KPI:

Розширення обсягів ринку
Стретегические цілі компанії
Зміна конкурентного середовища компанії
Ступінь компетентності та досвідченості команди співробітників
Швидкість завоювання ринку

 Дуже важливо правильно вибрати KPI для кожної ланки кампанії, наприклад окремо взятого співробітника чи підрозділу. Ідеальною системою було б встановити показники діяльності на кожному рівні організації від керівників до виконавців. Створення такої системи необхідно спрямувати зусилля кожного працівника в потрібне русло.

Завдання використання KPI:

Отримання якісної оперативної інформації для своєчасно прийняття рішення
Чітке формулювання цілей підприємства та їх кількісне вираження
Розширення інформаційної бази для аналіз досягнень стратегічних цілей і коригування стратегії компанії
Ефективне делегування повноважень
Кількісне зменшення управлінських звітів і паперового документообігу
Удосконалення системи заохочень і покарань

 При розробці механізму управління з допомогою KPI потрібно розділити всі ключові показники на дві групи: стратегічного й нормативного характеру. Цілі стратегічного характеру істотно впливають на зміну стан компанії, впливає на прорив у наступних аспектах, таких як автоматизації, вихід на нові ринки, якість продукції, побудова системи управління. KPI нормативного характеру, необхідно підтримувати на відносно короткому проміжку часу, тобто коефіцієнти ліквідності, ділової активності, ефективності капіталу.
Центри фінансового обліку які працюють з інвестиціями, доходами і витратами будуть ставитися до фінансових KPI де в кожному секторі можна відстежувати динаміку роботи. Наприклад, у секторі доходів ключовими показниками будуть обсяги продажів, надходження грошових коштів, рівень дебіторської заборгованості, витрати на збут. KPI сектора витрат - обсяги виконаної роботи, якісні показники випуску продукції, обсяги витрат на виробництво продукції, ефективне використання трудових ресурсів. KPI сектору інвестицій додатково містять показники інвестиційної діяльності та показники фінансового стану компанії, тобто коефіцієнти ліквідності та фінансової стійкості.
 Систему фінансового KPI легко можна інтегрувати з системою бюджетування. Ця система служить для побудови бюджетної моделі підприємства. Деякі показники можуть відразу включатися у бюджетні форми, наприклад, обсяг реалізованої продукції, обсяг дебіторської заборгованості, рентабельність, фінансова стійкість. Якщо підходити до побудови бюджетного управління показники ефективності можуть стати ключовими для формування бюджетних завдань підрозділів.
 Відомо, що в системі бюджетування основне значення надається фінансовим показникам, в свою чергу управління по KPI базується на показниках не фінансового характеру, тобто оцінюється рівень задоволеності клієнтів і споживачів, рівень обслуговуючого персоналу, ефективність адміністративних і технологічних процесів, які забезпечують фінансовий успіх компанії.
 В цілях управління важливо виділити KPI, на які керівник може безпосередньо впливати. Показником ефективності можна оперувати тільки тоді, коли існують прозорий метод делегування відповідальності за планування і виконання конкретними підрозділами. Як наслідок, для досягнення цього показника необхідно контролювати виконання всього ланцюга бізнес-процесів ефективності від яких він залежить, це: рентабельність виручки, ефективність інвестиційних проектів, стабільність частини ринку.

Етапи розробки KPI

- впровадження KPI: створення спеціальної робочої групи , розробка календарного плану заходів, визначення проміжних та кінцевих результатів і винагороду учасників проекту. Дуже важливо щоб по можливості брали участь у проекті якомога більше співробітників, тому як усвідомлення важливості події - ключ до успіху проекту.
- формування стратегії, цілей компанії і розподіл їх на нижні рівні організації. На підставі формалізованої стратегії формується дерево цілей компанії.
- ієрархічність системи. Від керівників до кожного співробітника компанії. Важливо щоб керівник компанії опеределял відразу невелику кількість завдань для підрозділів, оскільки це безпосередньо впливає на ефективність роботи працівників підрозділу. В середньому повинно бути 4-5 показника на кожне підрозділ, що буде нижнім порогом управління.
- нормативність показників. Визначення показників з допомогою нормування, проведення хронометражу, збір статистичної інформації для розробки нормативів.
- мотивація персоналу з допомогою KPI: обґрунтування конкретних значень KPI, розробка системи оплати праці з урахуванням показників ефективності, тестової розрахунок заробітної плати на базі показників попередніх періодів, проведення загальних зборів компанії, а так само зборів підрозділах для інформування співробітників про нову систему управління на основі KPI.
- коригування, доповнення KPI та їх нормативних значень. Головне вчасно інформувати співробітників, щоб уникнути конфліктних ситуацій із співробітниками компанії, а так само для точго щоб люди розуміли і підтримували нову систему управління.

Система мотивації

 Основною умовою успішної системи мотивації на основі KPI є забезпечення дотримання повноважень і відповідальності в рамках ЦФО. Механізм мотивації базується на закріпленні бюджетів за керівниками ЦФО. Контроль і заохочення встановлюються за результатами виконання KPI їх центрами відповідальності при умові виконання підрозділами бюджетних показників.

Наші проекти | Купити 1С | Послуги з 1С | Програмування | Оренда сервера | FAQ 1C

Супровід, доопрацювання, консультація, навчання, по програмі 1С. Інформаційно-технічний консалтинг, погодинна і відрядна оплата. Запуск нових проектів, реалізація рішень під ключ.

© 2022 1С ПРОЕКТИ ТА РІШЕННЯ