Бухгалтерський і фінансовий облік

  Вся господарська діяльність підприємства знаходить своє відображення у бухгалтерському та фінансовому обліку. Принципи ведення обліку, повністю відповідають українському законодавству і в той же час забезпечують потреби бізнесу. Фінансовий облік дає можливість управляти потоками готівкових і безготівкових грошових коштів. У систему вбудована функція платіжного календаря, яка перевіряє можливість здійсненності грошових операцій і запаси коштів. Для зручності проведення операцій у систему вбудований «Клієнт-Банк», що автоматизує проведення вхідних і вихідних платіжних доручень.

 Рішення автоматизує:

1. Операції з банком і касой

   2. Планування бюджету руху грошових коштів

3. Основні засоби і нематеріальні активи

   4. Облік матеріалів, товарів, продукції

5. Облік витрат і розрахунок собівартості

   6. Валютні операції

7. Розрахунки з підзвітними особами

   8. Розрахунки з персоналом з оплати праці

9. Розрахунки з бюджетом

   10. Розрахунки з організаціями

 

 Бухгалтерський і фінансовий облік - це один з найбільш відповідальних ділянок діяльності підприємства. Бухгалтери повинні бути забезпечені надійним і ефективним інструментом автоматизації.

  

 

{showhide title="Детальний опис..." template="strong" changetitle="Звернути детальний опис" mousetitleistitle=true closeonclick=true titleasspan=true}

 

Облік згідно з українським законодавством

 Програмний продукт являє комплексне рішення для повної автоматизації бухгалтерського обліку на комерційних підприємствах України.
Купивши програму для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, Ви отримаєте кошти для підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: торгові операції, продаж на комісію, надання послуг, виробництво і т.д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться в зрозумілих формах, можна швидко встановити програмне забезпечення та почати працювати заповнивши відомості про організацію та облікову політику.
Рішення повністю відповідає українському законодавству. План рахунків бухгалтерського обліку, відповідає Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999р. № 291. Організація аналітичного, валютного, кількісного обліку, склад рахунків, на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати довільну кількість рахунків.
Ведення обліку на підставі первинних документів в програмі

Всі господарські операції відображаються за допомогою введення первинних документів в програму. Ці ж документи служать підставою для проведення бухгалтерських проводок по рахунках аналітичного обліку. Це економить час тому ведення обліку ведеться на підставі введених документів, а бухгалтеру залишається тільки сформувати проведення «на підставі». Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.
Ведення обліку діяльності декількох організацій

У програмі передбачено ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна ведеться незалежно, але при цьому є можливість використовувати довідники (контрагенти, номенклатура, склади) іншої організації. Це також економить час і дає можливість великим компаніям з холдинговою структурою вести облік за окремим юридичним особам і в теж час в одній інформаційній системі, консалідіруюя таким чином дані.
Облік запасів

Облік товарів, складських запасів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно НСБО 9 "Запаси" і методичним вказівкам по його застосуванню. Програмно реалізовані наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:
за собівартістю перших за часом придбання запасів (спосіб ФІФО)
по середній собівартості
за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі)
Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.
Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.
У програмі реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання
Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальна особа. Одночасно для одного складу може бути призначено одне відповідальна особа; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як по складу, так і по матеріально відповідальній особі.
Облік торговельних операцій

Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками.
Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами.
Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця до постачальника

У програмі для бухгалтерського обліку підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "оптова", "дрібнооптова", "роздрібна", "закупівельна" і т.п. Це спрощує відображення
Облік комісійної торгівлі
Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, взятих на комісію (у коммітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій по передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту коммітеннту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.
Облік операцій з тарою
Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.
Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових і безготівкових коштів і валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продаж іноземної валюти, виплаті (перерахуванню) заробітної плати, перерахуванню податків і внесків із заробітної плати. При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.
Облік розрахунків з контрагентами
Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.
Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до НСБО 7 "Основні засоби", НСБО 8 "Нематеріальні активи", НСБО "Запаси".
Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.
Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.
Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу "Витрати".
При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

    обсяг випуску
    планова собівартість
    оплата праці
    матеріальні витрати
    виручка
    прямі витрати
    окремі статті прямих витрат

Облік ПДВ

Програма для обліку дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, коригування до податкових накладних, податковий кредит.
У програмі реалізовані дві методики розрахунку податкової бази ("першої події") з ПДВ та за фактом здійснення торгової операції.
Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, одночасно з бухгалтерським ведеться податковий облік запасів.
Облік заробітної плати і кадровий облік

В автоматизованій обліковій системі ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників по основному місцю роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм
Автоматизовані:
нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, іншим нарахуваннях і утриманнях з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування
ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників
депонування
вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій
формування відповідних звітів (по ПДФО, з ЄСВ).
Підтримка різних схем оподаткування

У програмі підтримуються такі схеми оподаткування:

    податок на прибуток і податок на додану вартість
    податок на прибуток без податку на додану вартість
    єдиний податок і податок на додану вартість
    єдиний податок без податку на додану вартість
    єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб

Податковий облік з податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського та податкового обліку (по податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків. При веденні бухгалтерського та податкового обліку використовується одна і та ж класифікація активів, доходів і витрат.
Здійснюється роздільна вартісна оцінка активів, доходів і витрат для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку. Доходи і витрати визнаються в податковому обліку відповідно до розділу 3 Податкового кодексу України.
Податковий облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати доходи і витрати окремо для видів діяльності, по яких необхідний окремий облік з погляду податку на прибуток.
За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.
Єдиний податок

Рішення дозволяє реєструвати господарські операції підприємств та фізичних осіб -
Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.
Стандартні бухгалтерські звіти

Програма надає бухгалтеру набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотам рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки,
Регламентована звітність
У програму включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів
Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням *. Xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з
сформувати регламентовану звітність в різні державні органи
перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи
зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом
відправити звіти в контролюючі органи і отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням
зберегти на електронних носіях
Інші приємні можливості

"Монітор бухгалтера" дозволяє оперативно і в зручній формі одержувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської та
"Експрес-перевірка ведення обліку" забезпечує аналіз даних на відповідність закладеної в програмі методології обліку та законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини.
програма включає наступні сервісні можливості:
пошук в даних - пошук довільного тексту в усіх документах і довідниках
завантаження курсу валют з Інтернету
запити до служби технічної підтримки прямо з програми
вбудований поштовий клієнт
автоматична перевірка і установка оновлень через Інтернет
Засоби для швидкого освоєння

"Стартовий помічник" призначений для введення основних відомостей,
"Панель функцій" допомагає починаючим користувачам освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) представлені у вигляді схем роботи і містять візуальне подання послідовності
"Поради користувачам" для самостійного освоєння програми: відображення в програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників і формування звітів.

{/showhide}

+38(050)13-97-555 Viber

Супровід 1С у: Київ, Львів, Луцьк, Вінниця, Полтава, І-Франківськ, Чернівці.

© 2020 1С ПРОЕКТИ ТА РІШЕННЯ